Natječaj – iskusni istraživač LIDAR

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Obavijest o izboru kandidata


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

– GEODETSKI FAKULTET

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – iskusni istraživač, sukladno klasifikaciji iz Pravilnika o ustroju radnih mjesta na Geodetskom fakultetu na projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, izravna dodjela bespovratnih sredstava, referentna oznaka poziva KK.05.2.1.10.0001, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do predviđenog završetka Projekta 31.12.2023., u punom radnom vremenu.

Opis poslova radnog mjesta:

 • Podrška u pripremi opisa poslova i tehničkih specifikacija za nabavu robe, usluga i radova kada je primjenjivo;
 • Osmišljavanje, planiranje i izrada planova opažanja za uspostavu geodetske osnove za te provođenje hiperspektralnog i termalnog snimanja;
 • Izrada prijedloga i planova za in-situ kontrole podataka LiDAR i hiperspektralnog snimanja
 • Sudjelovanje u terenskim radovima uspostave geodetske osnove i in-situ kontrola na cijelom teritoriju RH;
 • Analize i ocjene točnosti podataka LiDAR, hiperspektralnog i termalnog snimanja korištenjem odgovarajućih softverskih paketa;
 • Izrada izvještaja o provedenim analizama multisenzorskog snimanja (LiDAR, hiperspektralno i termalno)
 • Izrada dokumentacije i specifikacija na osnovu provedenih aktivnosti hiperspektralnog i termalnog snimanja i analiza snimaka;
 • Pozitivna komunikacija sa suradnicima na projektu i članovima projektnih timova (JUP-a i JPP-a).

Uvjeti izbora:

 • Doktorat znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje geodezija;
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima daljinskih istraživanja;
 • Poznavanje i iskustvo rada u odgovarajućim softverima i alatima za obradu LiDAR podataka i podataka daljinskih istraživanja (Faro Scene, Trimble RealWorks, CloudCompare, Geomagic Studio, Erdas Imagine, Pix4D, Agisoft Photoscan, Global Mapper, ArcGIS, AutoCAD ili sl.);
 • Poznavanje stranih jezika u govoru i pismu: engleski jezik

Kriteriji izbora bit će:

 • Informatička pismenost
 • Vještine rada na računalu i poznavanje Office aplikacija (Word, Excel, Internet)
 • Organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost
 • Motivacija za rad i nove izazove
 • Sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine
 • Vozačka dozvola B-kategorije

Dodatni kriteriji prilikom izbora:

 • Iskustvo u prijavi i vođenju ili sudjelovanju na projekatima sufinanciranim iz fondova EU ili drugih nacionalnih i/ili međunarodno priznatih financijskih institucija i/ili certifikat iz područja pripreme i provedbe EU projekata
 • Poznavanje i iskustvo rada sa GIS alatima i programima i/ili certifikat iz GIS-a

Prijavi treba priložiti:

 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • životopis, uz navođenje relevantnih iskustava za navedeno radno mjesto za koje se prijavljuje,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
 • strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

Sukladno čl. 13. st. 1. (NN 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnost spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije konačnog odabira kandidata, imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune te utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja može kandidate s liste pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i/ili intervju.

Povjerenstvo nakon provedenoga postupka provjere znanja i sposobnosti i/ili intervjua podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti i/ili intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Provjera znanja i sposobnosti i/ili intervju bit će iz područja vezanog uz kriterije izbora te računalne pismenosti.

Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne ostvare zadovoljavajući rezultat na testiranju znanja i sposobnosti i/ili intervjuu, obustavit će se postupak po ovom natječaju. Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

Rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se sa naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr.

U slučaju da pristupnici nisu u mogućnosti dostaviti prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta na gore navedenu e-mail adresu, prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se dostaviti i poštom-preporučeno ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, Ulica fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb (soba br. 149), s naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

 

Sveučilište u Zagrebu

– Geodetski fakultet

Podijelite na: