Natječaj: istraživač – Lidar

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Sveučilišt u Zagrebu

Geodetski fakultet

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – istraživač, sukladno klasifikaciji iz Pravilnika o ustroju radnih mjesta na Geodetskom fakultetu na projektu “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa”, financiranog iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, izravna dodjela bespovratnih sredstava, referentna oznaka poziva KK.05.2.1.10, na određeno vrijeme do predviđenog završetka Projekta 31.12.2022., u punom radnom vremenu.

 

Opis poslova radnog mjesta:

– Provođenje terenskih radova uspostave geodetske osnove i in-situ kontrola na cijelom teritoriju RH;

– Analize i ocjene točnosti podataka LiDAR, hiperspektralnog i termalnog snimanja korištenjem odgovarajućih softverskih paketa;

– Izrada izvještaja o provedenim analizama multisenzorskog snimanja (LiDAR, hiperspektralno i termalno)

– Sudjelovanje u izradi dokumentacije i specifikacija na osnovu provedenih aktivnosti hiperspektralnog i termalnog snimanja i analiza snimaka;

– Pozitivna komunikacija sa suradnicima na projektu i članovima projektnih timova (JUP-a i JPP-a).

Uvjeti izbora:

– Visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine ili 300 ECTS bodova);

– Poznavanje rada sa geodetskim instrumentima (GNSS, Totalne stanice, Laserski skener)

– Poznavanje stranih jezika u govoru i pismu: engleski jezik

Kriteriji izbora biti će:

– Informatička pismenost

– Vještine rada na računalu i poznavanje Office aplikacija (Word, Excel, Internet)

– Organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost

– Motivacija za rad i nove izazove

– Sklonost timskom radu i dobre komunikacijske vještine

– Vozačka dozvola B-kategorije

 

Prijavi treba priložiti:

1. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

2. životopis, uz navođenje relevantnih iskustava za navedeno radno mjesto za koje se prijavljuje,

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

5. strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

Sukladno čl. 13. st. 1. (NN 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnost spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Prije konačnog odabira kandidata imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune te utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja može kandidate s liste pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i/ili intervju.

Povjerenstvo nakon provedenoga postupka provjere znanja i sposobnosti i/ili intervjua podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti i/ili intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Provjera znanja i sposobnosti i/ili intervju bit će iz područja provedbe projekata sufinanciranih iz fondova EU ili drugih međunarodno priznatih institucija, te računalne pismenosti.

Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima elektroničkom poštom, prema adresi navedenoj u prijavi.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne ostvare zadovoljavajući rezultat na testiranju znanja i sposobnosti i/ili intervjuu, obustavit će se postupak po ovom natječaju. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama Zbog izvanredne okolnosti, prijave slati s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, s naznakom »Za natječaj – (interni naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)« na e-adresu: pisarnica@geof.hr.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/.

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

Podijelite na: