Natječaj: viši asistent

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto – I. vrste – viši asistent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Fizika, na određeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom vremenu, u ustrojstvenoj jedinici Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pristupnici na natječaju, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

OBVEZNI UVJETI:

1) završen odgovarajući poslijediplomski studij fizike, geofizike, astrofizike ili srodni studij

2) poznavanje engleskog jezika

3) dosadašnje iskustvo u području astrofizike, fizike plazme, fizike Sunca i heliosfere, geomagnetizma i/ili svemirske prognostike

SPECIFIČNI DODATNI KRITERIJI:

1) spremnost na timski rad

2) visoka razina motivacije

3) razvijene komunikacijske vještine

4) dosadašnje sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

5) poznavanje programskog jezika Python

6) Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

7) preporuke bivših mentora, profesora ili suradnika

OPIS POSLOVA:

– istraživanje utjecaja koroninih šupljina na propagaciju koroninih izbačaja korištenjem satelitskih podataka te Drag-based modela u okviru HRZZ projekta ICOHOSS, pod voditeljstvom dr. Mateje Dumbović i u suradnji sa dr. Bojanom Vršnakom (Opservatorij Hvar) te u suradnji sa dr. Manuelom Temmer i dr. Astrid Veronig (Sveučilište u Grazu) u trajanju od 1 godine

– ukoliko rad na projektu ICOHOSS bude pozitivno evaluiran produljenje ugovora za još jednu godinu

– znanstveno usavršavanje u području fizike Sunca i heliosfere (znanstveni boravci na drugim institucijama, znanstvene radionice)

– predstavljanje rezultata istraživanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i objavljivanje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima

– sudjelovanje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju)

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 putem poveznice https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj
e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
.

Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet, može prikupljati i obrađivati osobne podatke pristupnika navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka, odnosno u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta, Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika koji po dostavljenoj dokumentaciji najbolje odgovaraju poziciji, provest će se putem online razgovora koristeći zoom/skype (kandidati će biti obaviješteni o terminu testiranja emailom),  te će se rezultati natječajnog postupka objaviti na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – Geodetskog fakulteta https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/.

Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se s naznakom „Za natječaj – naziv radnog mjesta“, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr.

NAPOMENA:

Ugovor o radu sa izabranim kandidatom potpisuje se na 1 godinu nakon odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, s klauzulom o mogućnosti produljenja ugovora o radu za još jednu godinu, ukoliko rad na projektu ICOHOSS bude pozitivno evaluiran. Izabrani kandidat morat će prije potpisivanja ugovora priložiti uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci, sa apostilima) te dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

 

  Dekan

prof. dr. sc. Mladen Zrinjski

Podijelite na: