Natječaji: 1-2 redoviti profesor, 3-9 izvanredni profesor, 10 asistent

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 1

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 2

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 3

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 4

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 5

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 6

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 7

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 8

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 9

Preuzmite odluku o izboru kandidata za točku 10


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GEODETSKI FAKULTET
Fakultetsko vijeće
 
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za hidrografiju, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za kartografiju, Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za državnu izmjeru, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za inženjersku geodeziju, Zavoda za primijenjenu geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za fotogrametriju i daljinska istraživanja, Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
6. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za kartografiju, Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
7. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za inženjersku geodeziju, Zavoda za primijenjenu geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
8. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za upravljanje prostornim informacijama, Zavoda za primijenjenu geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
9. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za geoinformatiku, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
10. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za državnu izmjeru, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici na natječaju, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17, 96/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

– životopis,
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju),
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
– strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika – napredna razina.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Postupak izbora pristupnika (intervju ili testiranje) te rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/ Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Podijelite na: