Natječaji: 2 asistenta – Hvar

Donositelj:

Vrsta dokumenta:

Skinite PDF

Napomena:

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u ustrojstvenoj jedinici Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

OBVEZNI UVJETI (oba radna mjesta):

1) Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij fizike, geofizike, matematike, strojarstva, elektrotehnike ili računarstva

2) Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) mora biti minimalno 3,50 prema hrvatskom sustavu ocjenjivanja

3) Poznavanje hrvatskog i/ili engleskog jezika

 

SPECIFIČNI DODATNI KRITERIJI (oba radna mjesta):

1) spremnost na timski rad

2) visoka razina motivacije

3) razvijene komunikacijske vještine

4) dosadašnje sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

5) dosadašnje iskustvo u području astrofizike, fizike plazme, fizike Sunca i heliosfere, geomagnetizma i/ili svemirske prognostike

6) Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

7) poznavanje programskih jezika Python i IDL

8) preporuke bivših mentora, profesora ili suradnika

 

OPIS SPECIFIČNIH POSLOVA ZA RADNO MJESTO 1:

– istraživanje interakcije koroninih izbacaja i koroninih supljina koristeci daljinska i in situ mjerenja te MHD modeliranje (u okviru HRZZ projekta ICOHOSS, https://oh.geof.unizg.hr/index.php/en/projects/icohoss)

– pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija fizike na Sveučilištu u Zagrebu pod mentorstvom dr. Mateje Dumbović te ko-mentorstvo dr. Manuele Temmer sa Sveučilišta u Grazu

 

OPIS SPECIFIČNIH POSLOVA ZA RADNO MJESTO 2:

– istraživanje Sunčeve kromosfere koristeći radio opažanja teleskopom ALMA, kao i druga opazanja Sunca sa Zemlje i iz svemira (u okviru HRZZ projekta MSOC, https://oh.geof.unizg.hr/MSOC/index.php)

– pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija fizike na Sveučilištu u Zagrebu pod mentorstvom dr. Romana Brajše

 

OPIS OSTALIH POSLOVA (oba radna mjesta):

– znanstveno usavršavanje u području fizike Sunca i heliosfere (znanstveni boravci na drugim institucijama, ljetne škole, znanstvene radionice)

– predstavljanje rezultata istraživanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i objavljivanje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima (očekuju se tri prvi-autor članka)

– popularno-znanstveni angažman, sudjelovanje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova, opažački rad

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

1) životopis,

2) preslika dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjrenje o završenom studiju),

3) preslika ovjerenog prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom; ako u priloženome prijepisu ocjena nije upotrijebljen hrvatski sustav ocjenjivanja, u njemu je potrebno naznačiti usporedivost priloženog sustava ocjenjivanja s ECTS bodovnim sustavom (A, B, C, D, E, F)

4) preslika dokumenta iz kojeg je vidljivo državljanstvo (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

5) potvrda o poznavanju hrvatskoga ili engleskoga jezika (za strane državljane)

 

NAPOMENE:

Prijave se podnose elektroničkim putem na pisarnica@geof.hr. Na temelju pristiglih prijava provest će se online testiranje kandidata koristeći zoom/skype (kandidati će biti obaviješteni o terminu testiranja emailom).

Za kandidate sa institucija koje nemaju hrvatski sustav ocjenjivanja prijave sa prosjekom niže od ‘C’ prema ECTS sustavu ocjenjivanja neće se uzimati u obzir.

Ugovor o radu sa izabranim kandidatom potpisuje se na 4 godine nakon odobrenja Hrvatske zaklade za znanost. Izabrani kandidat morat će prije potpisivanja ugovora priložiti uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci) te, ukoliko postoji, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Ukoliko dolazi sa strane institucije, izabrani kandidat će, da bi upisao doktorski studij, morati pribaviti rješenje o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koje izdaje Sveučilište u Zagrebu.

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora pristupnika (intervju ili testiranje) te rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.geof.unizg.hr/natjecaji/

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, na e-mail adresu: pisarnica@geof.unizg.hr

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Podijelite na: