1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta

Loris Redovniković

1.6. Godina studija

2.

1.2. Naziv predmeta

Geodetski planovi

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

1.3. Suradnici

Iva Odak

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

30P + 30V

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

preddiplomski

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

80 - 90

1.5. Status predmeta

obavezni

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2, 3 razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

2

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

 Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja u četiri osnovne cjeline: Osnove geodetskih planova, Katastarski planovi, Topografski planovi i Digitalni planovi

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Odslušan predmet Izmjera zemljišta. Položen predmet Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

 Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.

 Izrađivati geodetske elaborate za potrebe uspostave i održavanja katastra i zemljišne knjige, te inženjerskih radova.

 Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika.

 Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.

 Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata. 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

 Razlikovati analogne planova s obzirom na njihovo mjerilo, projekciju u kojoj su izrađeni te njihovu kvalitetu.

 Objasniti uzroke postojanja različitih katastarskih planova u RH i posljedice toga.

 Izraditi katastarski plan te izračunati površine (katastarskih čestica) različitim metodama.

 Razjasniti što sve utječe na točnost određivanja površina na (analognim) katastarskim planovima.

 Opisati kako se na planovima prikazuje reljef i o čemu ovisi točnost tog prikaza.

 Izraditi visinski prikaz terena.

 Interpretirati visinski prikaza terena.

 Razlikovati digitalne katastarske planove izrađene različitim metodama.

 Objasniti pravila prikaza geodetskih planova dostupnih putem web usluga.

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 

 1.     Geodetski planovi i njihova podjela. Osnovni elementi plana. Izbor mjerila plana.

 2.     Izrada planova

 3.     Projekcija i podjela na listove plana. Sadržaj i margine plana.

 4.     Standardi i kvaliteta plana.

 5.     Katastarski planovi.

 6.     Metode računanja površina.

 7.     Topografski planovi.

 8.     Kolokvij.

 9.     Reljef i njegov prikaz na planovima. Interpolacija izohipsa. Osobine izohipsa. Ekvidistancija izohipsa.

 10. Geometrijska točnost planova. Točnost mjerenja na planu.

 11. Digitalni geodetski planovi.

 12. Osobine prikaza digitalnih planova.

 13. Geodetski planovi putem web usluga.

 14. Primjena geodetskih planova.

 15. Kolokvij 

 Na vježbama studenti izrađuju konkretne projekte, a njihova izrada je uvjet za pristupanje kolokviju, odnosno ispitu.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice

 vježbe

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni zadaci

 multimedija i mreža

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Pohađanje više od 70% predavanja i 70% vježbi.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

 

Praktični rad

 

Eksperimentalni rad

 

Referat

 

 (Ostalo upisati)

 

Esej

 

Seminarski rad

 

 (Ostalo upisati)

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 (Ostalo upisati)

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.5

 (Ostalo upisati)

 

2.10.    Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studentima je omogućeno polaganje ispita tijekom semestra kroz kolokvije. Prve dvije cjeline polažu se kroz jedan kolokvij sa zadacima i jedan kolokvij s teorijom. Tko ne položi 1. kolokvij sa zadacima ne može polagati teorijski dio, odnosno preostale kolokvije. Uspješni studenti polažu druge dvije cjeline kroz dva kolokvija po istom principu. Oni studenti koji su uspješno riješili sve kolokvije oslobađaju se ispita. Ostali studenti pristupaju ispitu u dva dijela: Prvi dio je rješavanje zadataka i oni koji to uspješno riješe mogu pristupiti ispitu iz teorijskog dijela.

2.11.    Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

 Živković, I. (1983): Topografski planovi, Naučna knjiga, Beograd

 

 

 Ivković, M.: Geodetski planovi, Interna skripta, Geodetski fakultet

 

 

 Nastavni materijali na e-učenju

 

 

     

     

     

2.12.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

 Christine Andrae, Christian Graul, Martin Over, Alexander Zipf: Web Portrayal Services. Wichmann 2011 

 Propisi i specifikacije

2.13.Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

 Sukladno Politici kvalitete i Priručniku za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu te Sustavu osiguranja kvalitete Geodetskog fakulteta.

 Anketno vrednovanje predmeta i nastavnika. Samovrednovanje nastavnika.

2.14.Ostalo (prema mišljenju

 predlagatelja)

 

1. GENERAL INFORMATION

1.1.  Course teacher

Loris Redovniković

1.6. Year of the study programme

2.

1.2. Name of the course

Geodetic Plans

1.7. Credits (ECTS)

5.0

1.3. Associate teachers

Iva Odak

1.8. Type of instruction (number of hours L + S + E + e-learning)

30L+30E

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, integrated)

Undergraduate

1.9. Expected enrolment in the course

80-90

1.5. Status of the course

Mandatory

1.10. Level of application of e-learning (level 1, 2, 3), percentage of online instruction (max. 20%)

2

2. COUSE DESCRIPTION

2.1. Course objectives

The objective of the course is to provide teoretical and practical knowledge and skills in geodetic plans, cadastral maps, topographical maps and digital geodtic plans

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course

Completed course: Land Surveying

Passed course: Engineering Graphics in Geodesy and Geoinfromatics

2.3. Learning outcomes at the level of the programme to which the course contributes

Demonstrate competences in theoretical principles, procedures of computing and visualising the surveying data

Prepare geodetic documents needed to establish and maintain cadastral records and land registry, as well as the documents for engineering works

Make plans, maps and related presentations using modern methods and technologies on the basis of measured data and other sources

Determine and interpret the size, properties and relations of objects in space on the basis of measured data, spatial databases, plans and maps

Prepare official public documents, reports, graphic and cartographic presentations using the surveying results related to objects in space

2.4. Learning outcomes expected at the level of the course (4 to 10 learning outcomes)

Distinguish analogue plans with regard to scale, projection and their quality

Explain the causes of the different cadastral maps in the Republic of Croatia and the consequences of that

Craete a cadastral map and calculate the area of cadastral parcels by different methods

Clarify what affects the accuracy of the surfaces on the (analog) cadastral maps

Describe how relief is represented on geodtic plans and what influence the accuracy of it

Create and interpret height (altitude) representation of terrain

Distinguish digital cadastral maps made by different methods

Explain the rules of presentation of geodetic plans available through web services (portrayals)

2.5. Course content broken down in detail by weekly class schedule (syllabus)

1. Geodetic plans and their division. The main elements of the geodetic plan. Selection of scale.

2. Creation of geodetic plans

3. Projection and divison on sheets. Content and margin of plan.

4. Standrads and quality of plan.

5. Cadastral maps

6. Methods for area calculations.

7. Topographic maps

8. Preliminary exam

9. Relief and representation on plans. Interpolation of contour lines. Characteristics of contour lines. Equidistance of contour lines

10. Geometric accuracy of geodetic plans. Accuracy of measurements on geodetic plan

11. Digital geodetic plans

12. Characteristics of digital geodetic plans and representation (portrayal)

13. Geodetic plans via web services

14. Applications of geodetic plans

15. Preliminary exam

 

During exercises, students are working on concrete projects, whichis a prerequisite for a preliminary exam

2.6. Format of instruction:

 lectures

 seminars and workshops

 exercises

 on line in entirety

 partial e-learning

 field work

 independent assignments

 multimedia and the internet

 laboratory

 work with mentor

       (other)

2.7. Comments:

     

2.8. Student responsibilities

Regular attendance of more than 70% lectures and 70% exercises. Completition of the project on the exercises

2.9. Screening student work (name the proportion of ECTS credits for each activity so that the total number of ECTS credits is equal to the ECTS value of the course )

Class attendance

1.5

Research

     

Practical training

     

Experimental work

     

Report

     

      (other)

     

Essay

     

Seminar essay

     

      (other)

     

Tests

1.0

Oral exam

1.0

      (other)

     

Written exam

1.0

Project

0.5

      (other)

     

2.10. Grading and evaluating student work in class and at the final exam

During the semester, two preliminary exams are organized. Preliminary exams consist of practical computing tasks and theoretical questions. Students who pass both exams are exempted from the exam

2.11. Required literature (available in the library and via other media)

Title

Number of copies in the library

Availability via other media

Živković, I. (1983): Topografski planovi, Naučna knjiga, Beograd

10

     

Ivković, M.: Geodetic Plans, Internal script

     

online

Online course materials on e-learning system

     

online

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.12.Optional literature (at the time of submission of study programme proposal)

Christine Andrae, Christian Graul, Martin Over, Alexander Zipf: Web Portrayal Services. Wichmann 2011

Standards and specifications

2.13.Quality assurance methods that ensure the acquisition of exit competences

In accordance with the Quality Policy and Quality Manual, University of Zagreb and the quality assurance system of the Faculty

Survey evaluation of subjects and teachers. Self-evaluation of teachers

2.14.Other (as the proposer wishes to add)