Zapošljavanje

Rezultat natječaja: docent

 
 
Slika GEOF webmaster
Rezultat natječaja: docent
napisao/la geof webmaster - Srijeda, 27 Studeni 2019, 10:27
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

Zagreb, 27. 11. 2019.

KLASA: 640-03/19-07/03

URBROJ: 380-65-07-03-19-2.

 

O B A V I J E S T

Na temelju javnog natječaja objavljenog 5. lipnja 2019. u „Narodnim novinama br. 56/2019., u Jutarnjem listu br. 7471, u Euraxessu br. 414398 i na mrežnim stranicama Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: prirodne znanosti, znanstvenom polju: matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Katedri za matematiku i fiziku, Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odlukom Fakultetskog vijeća br. 1_IZV_350_5 klasa: 602-04/19/07/03, urbroj: 380-65-07-03-19. od 25. rujna 2019., izabrana je dr. sc. Iva Kodrnja.

Odlukom Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 640-03/19-04/50 od 19. studenoga 2019. potvrđen je izbor dr. sc. Ive Kodrnje na radno mjesto I. vrste – u znanstveno-nastavnom zvanju – docent.

 

 

U NASTAVKU JE TEKST NATJEČAJA

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

Fakultetsko vijeće

 

raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog izvršitelja (m/ž) u zvanje i na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za matematiku i fiziku Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za geoinformacije Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Geodezija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti za radna mjesta od 1.-3.

Pristupnici na natječaju, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17 – Uredba Vlade Republike Hrvatske o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

 

Pisanoj prijavi na natječaj, uz kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju propisani zakonski uvjeti, obavezno se prilaže:

 

-          životopis,

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

-          dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),

-          potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)

-          strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika - napredna razina.

 

 

Prijave na natječaje za sva radna mjesta (1.-3.) mogu dostaviti osobe oba spola (Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08 i 69/17).

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://www.geof.unizg.hr/mod/forum/discuss.php?d=2125

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, osobno ili poštom, na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

Kačićeva 26,

10 000  Zagreb

 

Natječaj za točke 1.-3. je otvoren 30 dana od dana objave.