Zapošljavanje

Administrativni referent

 
 
Slika GEOF webmaster
Administrativni referent
napisao/la geof webmaster - Petak, 7 Lipanj 2019, 08:33
 

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GEODETSKI FAKULTET

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – administrativni referent na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Stručni uvjeti:

-     SSS odgovarajućeg smjera,

-     poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-     poznavanje rada na računalu (MS Windows i MS Office)

-     jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Probni rad određuje se prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

 

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

 

-     životopis

-     preslik svjedodžbe

-     dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

-     elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-     uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci)

 

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem bit će organizirani intervju. Vrijeme održavanja intervjua bit će objavljeno mrežnim stranicama Fakulteta (www.geof.unizg.hr).

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o tom statusu. Ti pristupnici imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

 

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi osobnih podataka (Klasa: 602-08/18-07/03, Urbroj: 380-65-07-03-18-2. od 13. studenoga 2018.)

 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

 

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://www.geof.unizg.hr/mod/forum/discuss.php?d=2129

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, osobno ili poštom, na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Geodetski fakultet

Kačićeva 26,

10 000  Zagreb

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.