Željko Bačić

Slika Željko Bačić
Država
Hrvatska
Grad
Zagreb
Osobne informacije:

Životopis:

Rođen 1961. u Zagrebu. Diplomirao na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine na temu "Izrada programa (za elektroničko računalo HP9845A) za određivanje korekcije sata po zenitnim daljinama Sunca", mentor prof.dr.sc. Nikola Solarić.

Zaposlio se kao istraživač na temi 1987. godine u Odjelu za višu geodeziju Geodetskog fakulteta. Do 1993. godine drži vježbe iz predmeta Viša geodezija, Gravimetrija i Geofizika na Geodetskom fakultetu te Geodezij an Fakultetu poljiprivrednih znanosti. Bio suradnik u realizaciji projekta Izjednačenje II NVT-a Jugoslavije u svim visinskim sustavima za područje BiH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Vojvodine. Sudjelovao u prvim GPS mjerenjima i uvođenju te tehnologije u Hrvatskoj.

1993. godine dobiva austrijsku državnu stipenidiju (OAD) i upisuje doktorski studij na Tehničkom univerzitetu u Grazu, Institut za primjenjenu geodeziju i fotogrametriju. Doktoriao 21.05.1997. obranivši disertaciju po nazivom "Untersuchungen zur kinematischen GPS-Vermessung" pod mentorstvom prof.dr.sc. Herberta Lichteneggera.

U razdoblju 1997.-1999. izabran za docenta na Odjelu za višu geodeziju Geodetskog fakulteta i drži predavanja i vježbe iz predmeta Satelitska geodezija II i Satelitska geodezija III.

U kolovozu 1999. godine imenovan zamjenikom, a u srpnju 2000. godine ravnateljem Državne geodetske uprave. Ovu dužnost obnašao je do veljače 2012. U navedenom razdoblju geodetsko-katastarska služba (DGU) je reorganizirana i objedinjena, pokrenuti su višegodišnji programi i projekti financirani zajmovima Svjetske banke, programima Europske unije i bilateralnom tehničkom pomoći Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švedske i Velike Britanije kojima je katastarski operat u cjelosti vektoriziran, provedena je nova izmjera na 7% teritorija Hrvatske, izrađena nova topografska karta u mjerilu 1:25.000 i Digitalna ortofoto karta u mjerilu 1:5.000 (u dva navrata), uspostavljen CROPOS sustav i proveden niz drugih aktivnosti.

U navedenom razdoblju sudjelovao u radu Ekonomskog vijeća za Europu Organizacije Ujedinjenih naroda - Radne skupine za zemljišnu administraciju (UN ECE WPLA), bio član Upravnog odbora i Predsjednik Upravnog odbora EuroGeographicsa, organizator  INTERGEO East događanja u Zagrebu, pokretač Regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka i prvi predsjednik Vijeća regionalne suradnje i dr.

U navedenom razdoblju redovito održavao predavanja iz predmeta Satelitska geodezije/Satelitsko pozicioniranje, Integrirani sustavi u navigaciji/geomaticij, Navigacija. 2002. godine izabran u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor, a 2006. godine u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

2012. godine vraća se na Geodetski fakultet. Nositelj je predmeta Satelitsko pozicioniranja, Integrirani sustavi u geomatici i Navigacija. Obnaša funkcije Pročelnika katedre za satelitsku geodeziju (2013.-2015.), predstojnika Zavoda za geomatiku (2013.-2015.) i prodekana za znanstveni rad i međunarodnu suradnju (2015.-    ). Bio je voditelj povjerenstva za izradu elaborata izmjene i dopune Preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike i izrade elaborata novog Diplomskog studijageodezije i geoinformatike (2013.-2014.). 2012. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.

Autor je (31.03.2016.) više od 140 znanstvenih i stručnih radova i studija, održao 29 pozvanih predavanja (19 u inozemstvu). Mentor 22 diplomska, 6 magistarskih i 2 doktorska rada. Pokretač biltena DGU "Vizura" i glavni urednik prvih 10 brojeva. Pokretač e-novina "Svemirski žurnal" i glavni urednik (do sada 55 brojeva). Pokretač i voditelj kolokvija Odjela za višu geodeziju (10 kolokvija 1997.-1999) i  kolokvija Katedre za satelitsku geodeziju (2013. -    , do sada, održano 12 kolokvija).

 

Interesi
Profesionalni:Satelitsko pozicioniranje i aplikaci, Navigacija, Integracija senzora, Bespilotni zrakoplovi i njihova primjena, infrastruktura prostornih podataka, Pametni gradovi, Visokoškolska naobrazba, Geodetska regulativa.Osobni: Izviđaštvo, Planinarstvo, Filatelija